samedi 5 février 2011

Alia pronomina non personalia

 singulariter
 MFN
Nomiseaid
Genper 3 gen: eius
Datper 3 gen: ei
Acceumeamid
Ableoeaeo

 pluraliter
 MFN
Nomei,iieaeea
Geneorumearumeorum
Dat/Ablper 3 gen: eis, iis
Acceoseasea


Is, ea, id, correlativum et repetitivum est.

 singulariter
 MFN
Nomhichaechoc
Genper 3 gen: huius
Datper 3 gen: huic
Acchunchanchoc
Ablhochachoc

 pluraliter
 MFN
Nomhihaehaec
Genhorumharumhorum
Dat/Ablper 3 gen: his
Acchoshashaec


Hic, haec, hoc dicitur de re vel persona MIHI propiori.

 singulariter
 MFN
Nomisteistaistud
Genper 3 gen: istius
Datper 3 gen: isti
Accistumistamistud
Ablistoistaisto

 pluraliter
 MFN
Nomistiistaeista
Genistorumistarumistorum
Dat/Ablper 3 gen: istis
Accistosistasista


Iste, ista, istud, dicitur de re vel persona TIBI propiori.

 singulariter
 MFN
Nomilleillaillud
Genper 3 gen: illius
Datper 3 gen: illi
Accillumillamillud
Ablilloillaillo

 pluraliter
 MFN
Nomilliillaeilla
Genillorumillarumillorum
Dat/Ablper 3 gen: illis
Accillosillasilla


Ille, illa, illud dicitur de re vel persona NEC MIHI NEC TIBI propior. Olle, olla, ollud immo de re vel persona A ME ET ABS TE LONGINQUA.

Aucun commentaire: